TERMS 
AND CONDITIONS

Revisie 28 04 2022

In geval ons de opdracht gegeven wordt, is tussen partijen overeengekomen dat onderstaande voorwaarden integraal deel uitmaken van het contract.

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, werken en leveringen. Deze algemene voorwaarden worden aangevuld met de voorwaarden vermeld op de offerte van de opdracht. Deze voorwaarden prevaleren boven eventuele voorwaarden van de klant, dewelke toetreed tot de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, zonder enig voorbehoud en verzaakt aan zijn eigen voorwaarden zelf indien deze voorwaarden vermelden dat ze primeren boven alle andere. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door een uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De officiële voertaal voor de aanbiedingen is het Nederlands.

2. Berekeningen, tekeningen en controles

De eventuele berekeningen zijn gesteund op inlichtingen door de opdrachtgever verstrekt. Deze laatste is verantwoordelijk voor de volledigheid en de representativiteit ervan. Alle simulaties en handelingen worden door EXTRAQT met bekwaamheid en zorg uitgevoerd, maar zijn in hoge mate afhankelijk van de juistheid van de verkregen gegevens en/of beschikbare informatie.

Tenzij anders schriftelijk bedongen gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de opdrachtgever ingeroepen worden om hetzij afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Evenzo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventueel ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de opdrachtgever bestemd werden.

Alle intellectuele eigendomsrechten die in de loop van het project, en in de te leveren prestaties worden gecreëerd, behoren toe aan EXTRAQT.

Alle tekeningen en berekeningen door ons ter beschikking gesteld blijven onze eigendom en mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet aan derden getoond of ter hand gesteld worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die hierdoor kan ontstaan.

3. Prijzen

De mededeling van prijzen door de opdrachtnemer geldt slechts als een inlichting en vormt een uitnodiging tot aanbod. Elke overgemaakte order verbindt de klant. Het order zal voor de opdrachtnemer slechts bindend zijn na schriftelijke bevestiging ervan. De prijzen zijn bepaald in functie van volgende elementen: de laatste collectieve arbeidsovereenkomst, de materiaalprijzen, gangbaar op datum van de prijsaanbieding, de elementen bedoelt in artikel 2, de omvang van het werk, en voor een normale uitvoering zonder onderbrekingen. We verwijzen voor deze laatste factor ook naar artikel 12.

Wijzigingen in de omvang, fasen, projectplanning of andere aspecten van het project die door de klant worden gevraagd, binden EXTRAQT niet, tenzij deze door EXTRAQT schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke wijzigingen kunnen leiden tot extra of hogere kosten. Wijzigingen in omvang, fasen of planning die leiden tot extra kosten, moeten door beide partijen worden overeengekomen.

Ingeval van vermindering met meer dan 20% van de omvang van het werk, zal ons een vergoeding van 10% op de waarde van het weggevallen werk uitgekeerd worden. Elk deelaspect van een contract of een opdracht, dat op het ogenblik van dergelijke wijziging nog niet is uitgevoerd, zal worden uitgevoerd op basis van de nieuwe kosten en prijzen, zonder dat de klant/koper/opdrachtgever de mogelijkheid heeft de overeenkomst te annuleren of op te zeggen. De prijzen, voorgesteld voor materialen afkomstig uit het buitenland doch uitgedrukt in EURO zijn gebaseerd op de dagkoers van de vreemde munt, op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst. Bij eventuele wijziging van de koers in het tijdsbestek tussen voormelde datum en de eventuele leveringsdatum kunnen deze prijzen derhalve op evenredige wijze worden aangepast. Huidige clausule is gevoegd bij de aangeduide prijzen om er een onafscheidelijk deel van uit te maken, zodat de aanpassing ervan geenszins als een verhoging kan worden beschouwd, doch wel als een contractuele aanpassing.

4. Wachturen en meerwerken

Wachturen en meerwerken, veroorzaakt of gevraagd door de opdrachtgever of zijn medeaannemers worden als regiewerk aangerekend op basis van de eenheidsprijzen in onze offerte.

Ingeval van opzeg verklaren de partijen artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Afwijkingen van het normaal gangbare werkschema, zoals overuren of ploegwerk, gevraagd of veroorzaakt door de opdrachtgever dienen vergoed te worden op basis van de wettelijke normen terzake.

5. Oplevering

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, worden onze werken als aanvaard geacht bij het beëindigen van de werf, van het lot, of van iedere fase. Bij afwezigheid van een schriftelijke voorlopige oplevering, zal deze als verworven beschouwd worden, na een termijn van veertien (14) kalenderdagen na het beëindigen van de werken.

Het in bezit nemen van de werken onderstelt ook de aanvaarding ervan. De aanvaarding houdt in dat de opdrachtgever de correcte uitvoering der werken heeft gecontroleerd.

Er zal op onze facturen geen inhouding toegestaan worden, tenzij een geldige opmerking zulks rechtvaardigt. Ingeval van opmerkingen, zullen zij onmiddellijk door ons verbeterd worden, voor zover wij er verantwoordelijk voor zijn.

Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding. Andere klachten moeten binnen 14 kalenderdagen na in ontvangst name van de goederen en/of de werken bij aangetekend schrijven ter kennis worden gebracht. Klachten met betrekking tot de prijzen moeten binnen de 10 kalenderdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk ter kennis worden gebracht. Alle klachten moeten bovendien duidelijk en uitdrukkelijk gemotiveerd worden, dit op straffe van niet-ontvankelijkheid. De enkele terugzending van de factuur en/of de geleverde goederen volstaat derhalve niet als protest en zal evenmin als dusdanig worden aanzien.

6. Afrekening

De eindafrekening omvat de noodzakelijk gebleken uitgevoerde werken. Vorderingsstaten dienen binnen 10 dagen worden goedgekeurd en teruggestuurd, zoniet zal gefactureerd worden op basis van de ingediende vorderingsstaten als zodanig.

7. Betaling

Alle facturen worden uitgedrukt in EURO en zijn betaalbaar ten zetel van de opdrachtnemer of door storting langs postcheque of bank, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling overeenkomstig de overeengekomen betalingsvoorwaarden op de factuur. Compensatie of schuldvergelijking zijn uitgesloten. Bij niet-betaling loopt, zonder ingebrekestelling, en vanaf de vervaldag, een verwijlintrest van 10%. Bij wanbetaling zal bovendien het factuurbedrag verhoogd worden met 10% en minstens 100,00 Euro. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten blijven voor rekening van de in gebreke blijvende partij bij wanbetaling.

Iedere vertraging in betaling, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder ingebrekestelling, alle nog openstaande schuldvorderingen eisbaar worden, zelfs indien zij voortvloeien uit niet met elkaar in verband staande opdrachten, verkopen, leveringen, … . Iedere vertraging geeft ons het recht de nog lopende en/of uit te voeren opdrachten, bestellingen, etc. te schorsen zonder enig nadeel wat betreft onze rechten en zonder opzegging of mogelijkheid tot vergoeding. Zolang de verkochte, geplaatste en/of geleverde goederen niet betaald zijn, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, blijven de goederen, waarop de betaling slaat, onze volstrekte eigendom en dit in afwijking van artikel 1583 B.W. De koper blijft aansprakelijk voor de risico’s en slijtage van het materiaal tot zolang de goederen betaald zijn of terug in ons bezit zijn.

Indien de opdrachtgever en/of koper gemak van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien naar onze mening de betaling twijfelachtig is, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen, terug te nemen in welk geval de overeenkomst ook zonder gerechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, welke wordt begroot op 40% van de oorspronkelijk voorziene prijs, zonder mogelijkheid van verminderingen en welke van rechtswege verschuldigd is na ontvangst van een aangetekende brief waarin wij onze intentie tot het terugnemen van de goederen meedelen.

8. Aansprakelijkheid en garantie

  • De opdrachtgever is verplicht ons van de vastgestelde gebreken per aangetekend schrijven kennis te geven, bij gebreke hieraan vervalt iedere waarborgverplichting. De opdrachtgever geeft ons de nodige tijd om de gebreken te herstellen en eventueel proeven uit te voeren tot het gewenste resultaat bereikt is. De opdrachtgever zal tevens alle maatregelen treffen om de schade te beperken en zal ons ook toelaten, zo wij dit nodig oordelen, zelf voorzorgen te nemen.
  • De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aanspraken welke derden uit hoofde van de uitvoering der werken tegen ons zouden doen gelden.
  • Indien de opdrachtgever ons onderdelen of materialen ter beschikking stelt die door ons dienen verwerkt te worden in de aanneming zijn wij niet aansprakelijk voor de kwaliteit of de goede toepasselijkheid van deze producten. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de beschadiging van deze producten.
  • We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor immateriële schade zoals productieverlies, winstderving, … voor zover dit niet expliciet op voorhand is overeengekomen.
  • Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het door onze verzekering gedekte bedrag.

9. Planning/termijnen

Aanvang der werken wordt bij de bestelling bij benadering overeengekomen. De vermelde termijnen zijn evenwel afhankelijk van de moeilijkheden op de werven, zowel de huidige als de voorgaande. Tenzij het vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen, kan ons geen boete voor vertraging of vergoeding voor gelijk welke schade opgelegd worden. Ingeval een boeteclausule werd aangenomen bij afsluiting van het contract, kan enkel deze boete aangerekend worden ingeval van vertraging, en dit tot max. 5% van onze werken. De door ons vastgestelde uitvoeringsduur zal eventueel verlengd worden door feiten die uit redelijk en menselijk oogmerk een hinderpaal vormen voor een vlotte uitvoering, of gevallen van heirkracht. Deze omvatten o.a. onvoorziene moeilijkheden bij de uitvoering, ernstige schade aan het materieel, stakingen, vorst, aanhoudende regen, stormen, onderbrekingen van het vervoer, onbereikbaar- of onberijdbaarheid van de werf, enz… .

Ingeval wij op de overeengekomen datum niet over het terrein kunnen beschikken, behouden we ons het recht voor een gepaste datum voor te stellen. Externe controles of bijkomende testen, door de klant gevraagd zijn niet begrepen in de opgegeven uitvoeringsduur of prijs. Alle gevallen van overmacht stellen ons vrij van alle verantwoordelijkheid nopens het niet uitvoeren van onze verbintenissen. Zonder een limitatieve opsomming te willen geven, wordt o.m. als overmacht beschouwd: gehele of gedeeltelijke werkstaking, ongevallen, uitsluiting, gehele of gedeeltelijke machinebreuk, gebrek aan materiaal, gebrek aan arbeidskracht, gebrek aan transportmogelijkheden en zeer algemeen alle omstandigheden die ontstaan bij onze leveranciers, verkopers, bij onszelf of ontstaan tijdens het transport waardoor het normale fabricageproces en/of transport en/of levering, geheel of gedeeltelijk, voorlopig of definitief wordt verhinderd.

10. Overdracht – uitbesteding

Wij behouden ons het recht voor om de werken geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door 1 of meer van haar gespecialiseerde aanverwante firma’s. De hoofdaannemer verklaart zich met deze werkwijze akkoord.

11. Toepasselijk recht – geschillen

Ingeval van betwisting die niet in der minne kan geregeld worden, is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van onze firma gevestigd is, bevoegd om eventuele geschillen te beslechten. In ieder geval is enkel en alleen het Belgische Recht van toepassing.

12. Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van onze offertes bedraagt 14 dagen, behoudens anders vermeld in de offerte.

13. Communicatie

EXTRAQT heeft ten allen tijden het recht om de resultaten gegenereerd uit dit project anoniem te gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in het projectvoorstel en zonder vermelding van de opdrachtgever. EXTRAQT blijft ten allen tijde eigenaar van de resultaten en producten ontwikkeld binnen dit project.

Beide partijen kunnen vrij communiceren over het project maar vermelden steeds beide partijen en waarbij EXTRAQT aangeduid wordt als uitvoerder.

EXTRAQT kan worden gevraagd informatie te verstrekken in verband met werkzaamheden binnen dit project (bv. voor aanbestedingen, vragen aan journalisten, of voor publiciteitsmateriaal over het bedrijf). Normaliter heeft EXTRAQT te allen tijde de mogelijkheid om te communiceren over de werkzaamheden van EXTRAQT binnen dit project. Bij onderteken van een mogelijke geheimhoudingsovereenkomst (‘NDA’) verloopt deze communicatie steeds volgens de hierin vooropgestelde afspraken.